NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-personeel/selectie-en-aanstelling-personeel/aanstellen-van-personeel/

Geprint op :
6 december 2019
22:38:41

Als u een geschikte kandidaat/kandidate gevonden heeft, volgt u de hier beschreven procedure.

  • U geeft de potentiële kandidaat een exemplaar van het document 'Informatie voor nieuwe NWO-medewerkers'. Hiervan is zowel een Nederlandse als een Engelse versie beschikbaar  (rechterkolom).
  • U stuurt een volledig ingevuld en ondertekend 'Informatieformulier' (zie rechterkolom) en kopie van diploma's/bul naar de afdeling P&O NWO-I. Ook dient u de identiteit van de betrokkene te verifiëren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs (geldig paspoort/gemeentelijke identiteitskaart). U dient een geparafeerde kopie hiervan met het informatieformulier mee te sturen. Zie de Wet op Identificatieplicht.
  • Vervolgens brengt u de betreffende personeelsdienst van de universiteit op de hoogte van de voorgenomen aanstelling.
  • Bij een oio-plaats dan moet u een opleidings- en begeleidingsplan in drievoud meesturen. Zonder het opleidings- en begeleidingsplan kan NWO-I niet overgaan tot aanstelling. Bijstelling van een dergelijk plan tijdens het dienstverband is mogelijk. U kunt het formulier Taakomschrijving en opleidings- en begeleidingsplan oio's gebruiken (rechter kolom).
  • Bij een postdoc-positie mag de aanstellingsduur maximaal drie jaar bedragen. Voor buitenlandse werknemers buiten EU-landen (waarop de 'kennismigrantprocedure' niet is/wordt toegepast) is die termijn twee jaar en elf maanden. Zie 'Aanstellingsvoorwaarden voor postdocs'.
  • Na akkoord van P&O NWO-I ontvangt u alle aanstellingspapieren. U dient deze aan de kandidaat te sturen. 

Een aansluitende verlenging van de aanstelling is niet vanzelfsprekend. Zie de informatie onder Verlenging van tijdelijke arbeidsovereenkomsten.

P&O NWO-I:

  • maakt de arbeidsovereenkomst in tweevoud, met de aanbiedingsbrief;
  • meldt de nieuwe medewerker aan als deelnemer bij de Stichting Pensioenfonds ABP;
  • vraagt een werkvergunning/machtiging voorlopig verblijf (MVV) aan voor buitenlanders van buiten de EU. U verzorgt de benodigde gegevens hiervoor.

De introductie van de nieuwe medewerker is uw verantwoordelijkheid. Hierbij behoort u ook informatie te geven over regels met betrekking tot veiligheid (arbo) die op uw universiteit gelden.

Als u een buitenlandse medewerker aanstelt, krijgt u met verschillende regelingen te maken. Informatie hierover vindt u in het document 'Het aanstellen van buitenlands personeel' (pdf).