NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-personeel/selectie-en-aanstelling-personeel/aanstelling-en-begeleiding-van-promovendi/

Geprint op :
14 oktober 2019
12:58:14

Aanstellingsrichtlijn promovendi
NWO-I heeft twee concrete doelstellingen voor promovendi die gerelateerd zijn aan het karakter van NWO-I als doorstroomorganisatie. Bij de selectie van promovendi dient de kandidaat tegen het licht van de haalbaarheid van deze doelstellingen beoordeeld te worden.

Doelstelling 1: promotie in vier jaar
Het cv en de persoonlijkheid van de kandidaat moeten het vertrouwen geven dat het promotietraject binnen vier jaar gerealiseerd kan worden. Naast uitstekende studieresultaten (cijfers en kwaliteit afstudeerscriptie) moet de kandidaat blijk geven van een sterke onderzoeksmotivatie en doelgerichtheid.

Doelstelling 2: aansluiting met de arbeidsmarkt na NWO-I
Het cv en de persoonlijkheid van de kandidaat moeten het vertrouwen geven dat de kandidaat direct aansluitend aan het tijdelijke NWO-I-dienstverband een functie elders vindt. Het profiel van net gepromoveerde doctor bij uitdiensttreding moet zodanig zijn dat hij/zij succesvol op de arbeidsmarkt kan concurreren met andere hoogopgeleiden. In dit kader zijn onder andere ook de persoonlijke kwaliteiten van de promovendus (sociale en communicatieve vaardigheden, initiatief) van belang.

Procedure
In het aanstellingsverzoek aan NWO-I dient u als werkgroepleider te beargumenteren dat de kandidaat beschikt over de benodigde kwaliteiten om beide doelstellingen te realiseren. De afdeling P&O NWO-I zal het aanstellingsverzoek nadrukkelijk hierop wegen. U moet het opleidings- en begeleidingsplan opstellen en ondertekenen voordat de arbeidsovereenkomst ingaat. 

Tijdens het dienstverband

  • Een planmatige aanpak van het promotieonderzoek kan zorgen voor een promotie in vier jaar. U voert jaarlijks met elke promovendus een plannings- en evaluatiegesprek. Gezien de bovengeschetste twee doelstellingen is het eerste evaluatiegesprek van bijzonder belang. U kunt hiervoor het formulier 'Planning en evaluatie voor oio's' gebruiken (rechterkolom).
  • NWO-I biedt promovendi een trainingspakket. Elke promovendus neemt in het eerste jaar verplicht deel aan de training Promotie in eigen regie.
  • Het gangbare arbeidscontract van vier jaar wordt in principe niet verlengd, tenzij er bijzondere situaties zijn. Ingeval van verlenging, zie Verlenging van arbeidsovereenkomsten.

Na afloop van het dienstverband

  • Heeft de promovendus na afloop van het arbeidscontract geen nieuwe baan, dan komt de promovendus in principe in een uitkeringssituatie, zie Werkloosheidsregeling onderzoeksinstellingen.
  • Een direct aansluitende overbruggingsaanstelling is mogelijk voor gepromoveerden. Zij moeten enkele maanden na afloop van het dienstverband aantonen met zekerheid een nieuwe baan te hebben. Als aanvullende voorwaarde geldt dat NWO-I voor de periode van overbrugging een onderzoeksvoorstel moet goedkeuren. Raadpleeg hiervoor de betreffende contactpersoon.