NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/vacatures/fom-sollicitatiecode/

Geprint op :
16 februari 2018
17:09:29

NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO volgt de FOM-sollicitatiecode

1. Uitgangspunten
1.1 De FOM-sollicitatiecode, gebaseerd op de NVP-sollicitatiecode, hanteert de volgende uitgangspunten:

 • een eerlijke kans op aanstelling (gelijke kansen bij gelijke geschiktheid; FOM bepaalt haar keuze op basis van geschiktheid voor de functie);
 • de sollicitant wordt deugdelijk en volledig geïnformeerd over de procedure, over de inhoud van de vacante functie en over de plaats daarvan binnen FOM;
 • van de sollicitant wordt slechts die informatie gevraagd die nodig is voor de beoordeling van de geschiktheid voor de functie;
 • de sollicitant verschaft aan FOM de informatie die FOM nodig heeft om een waar en getrouw beeld te krijgen van de geschiktheid van de sollicitant voor de vacante functie;
 • de informatie die van de sollicitant wordt verkregen, wordt vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld; ook in andere opzichten wordt de privacy van de sollicitant gerespecteerd;
 • de sollicitant en FOM zijn zich er van bewust dat beschikbare informatie van open bronnen, zoals internet en informatie via derden verkregen niet altijd betrouwbaar is;
 • op een door de sollicitant schriftelijk ingediende klacht over onzorgvuldige, onbillijke of onjuiste behandeling is een klachtenprocedure van toepassing, zie artikel 7.

1.2 Het is van belang dat de sollicitant duidelijkheid heeft over de te volgen sollicitatie­procedure. Dit betekent dat indien FOM afwijkt van de eenmaal gekozen procedure, zij dit aan de sollicitant meedeelt en dit toelicht. Overigens kan ook de sollicitant om een afwijking van de procedure verzoeken.

1.3 De code is van toepassing op een procedure die erop gericht is om een vacature binnen FOM te vervullen en waarvoor werving van kandidaten plaatsvindt door a) openbare bekendmaking, zoals advertenties in kranten/tijdschriften en internet, b) via UWV Werk­bedrijf, publicatieborden en interne werving en c) via uitzendbureaus/werving- en selectiebureaus.

1.4 De code sluit aan bij bestaande Europese (incl. Nederlandse) wet- en regelgeving.

2. Ontstaan van de vacature
2.1 Indien FOM besluit dat er een vacature is of komt die vervuld moet worden, maakt zij een beschrijving van de vacature waarin de relevante kenmerken worden vermeld. Daartoe behoren in elk geval: functievoorwaarden, taakinhoud en verantwoordelijkheid, plaats in de organisatie, aard van het dienstverband (bijvoorbeeld tijdelijk of detachering), arbeidstijden en arbeidsduur (bijvoorbeeld ploegendienst of deeltijd) en standplaats.

2.2 Functie-eisen kunnen betrekking hebben op vakbekwaamheid (opleiding, kennis en ervaring), competenties, gedrag en persoonlijke kenmerken.
Eisen ten aanzien van persoonlijke kenmerken (bijvoorbeeld nationaliteit, geslacht of levensbeschouwing) worden slechts gesteld indien deze in verband met een goede functievervulling noodzakelijk zijn en voor zover zij niet in strijd zijn met wettelijke regelingen.1)

3. Werving
3.1 Een personeelsadvertentie vermeldt, naast de relevante kenmerken van de vacature, de wijze van solliciteren (bijvoorbeeld waar de sollicitatie naartoe moet worden gestuurd, of een sollicitatieformulier moet worden opgevraagd), de door de sollicitant te verschaffen informatie (zoals opleiding, diploma's, arbeidsverleden en ervaring), eventuele bijzondere selectieprocedures/-middelen (zoals psychologisch onderzoek en/of assessment), een eventuele aanstellingskeuring of antecedentenonderzoek en de termijn waarbinnen moet worden gesolliciteerd. Indien het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) onderdeel is van de sollicitatieprocedure dan zal dit tevens worden aangegeven in de personeelsadvertentie.
In geval er sprake is van een open sollicitatie, verstrekt FOM genoemde informatie op verzoek van de sollicitant.

3.2 FOM en door FOM ingeschakelde externe bemiddelingsbureaus die gegevens van vacaturesites/internet halen, dienen bij gebruik hiervan (in databases of voor bemiddelingsdoeleinden) betrokkenen hiervan in kennis te stellen.

3.3 Wanneer het stellen van een aanstellingsrichtlijn bij de betreffende vacature noodzakelijk is, wordt de reden daarvan aangegeven. Indien de FOM zorgclausule van toepassing is, wordt dit vermeld.2)

3.4 Indien een voorkeursbeleid ten behoeve van bepaalde groepen wordt gevoerd, wordt daarvan uitdrukkelijk melding gemaakt en wordt hiervoor een reden gegeven 1)

3.5 FOM eist van de sollicitant geen pasfoto's voordat zij de sollicitant voor een bezoek heeft uitgenodigd, tenzij hiervoor gegronde redenen bestaan.

4. Selectiefase
4.1 FOM bericht de sollicitant zo spoedig mogelijk (binnen enkele weken) na de sluitingsdatum voor de reacties:

 • of hij wordt afgewezen;
 • of hij wordt uitgenodigd;
 • of zijn sollicitatie wordt aangehouden (onder vermelding van de termijn waarbinnen nader bericht volgt);
 • of zijn gegevens in portefeuille worden gehouden voor een andere vacature.

Indien de sollicitant voor een bezoek wordt uitgenodigd of indien zijn sollicitatie wordt aangehouden, geeft FOM samen met dit bericht informatie over de bij haar geldende sollicitatieprocedure, met inbegrip van de verwachte duur daarvan.

4.2 In het sollicitatiegesprek worden alleen vragen gesteld over aspecten die voor de vacature en/of voor de functievervulling relevant zijn, zoals vakbekwaamheid (opleiding, kennis en ervaring) en loopbaanverwachtingen en -perspectieven.

4.3 FOM kan de sollicitant verzoeken zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

4.4 De sollicitant verschaft FOM de informatie die een waar en getrouw beeld geeft van zijn vakbekwaamheid (opleiding, kennis en ervaring) en hij houdt geen informatie achter waarvan hij weet of behoort te weten dat deze van belang is voor de vervulling van de vacante functie waarop hij solliciteert.

4.5 FOM verstrekt de sollicitant voorafgaand aan en tijdens het gesprek naar waarheid alle informatie die deze nodig heeft om zich een zo volledig mogelijk beeld te vormen van de vacature en van de organisatie.

4.6 FOM vergoedt de door de sollicitant in redelijkheid gemaakte reiskosten vanaf een bedrag van € 5,-.

5. Nader onderzoek
5.1 Indien FOM inlichtingen over de sollicitant wil inwinnen bij derden en/of andere bronnen, vraagt zij hiertoe vooraf diens toestemming, tenzij dit niet vereist is op grond van wettelijk of algemeen verbindend voorschrift. De beoogde informatie moet direct verband houden met de te vervullen vacature en mag geen onevenredige inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van de sollicitant. Bij derden en andere bronnen verkregen informatie zal, indien relevant, aan de sollicitant worden meegedeeld, met vermelding van de bron en met de sollicitant worden besproken.

5.2 Een psychologisch onderzoek (waaronder ook begrepen een zogeheten assessment) kan slechts plaatsvinden door of onder verantwoordelijkheid van een erkend psycholoog met inachtneming van de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).
Deze behoeft de toestemming van de sollicitant om de resultaten van het onderzoek aan FOM als opdrachtgever of aan een extern bemiddelingsbureau te kunnen verstrekken.

5.3 Een medisch onderzoek in verband met de aanstelling kan slechts plaatsvinden indien er aan de vervulling van de functie bijzondere eisen op het punt van de medische geschiktheid moeten worden gesteld. Het onderzoek wordt verricht door een arts, onder verantwoordelijkheid van een arbodienst, volgens de wettelijke regels. Bij een aanstellingskeuring vormt het Protocol aanstellingskeuringen van juni 1995 alsmede het besluit aanstellingskeuringen van november 2001 de richtsnoer. 3)
FOM laat alleen de sollicitant met wie zij een dienstverband wil aangaan medisch onderzoeken.
Ingeval er voorzienbaar een detachering naar het buitenland zal plaatsvinden en in verband hiermee een medische keuring te zijner tijd noodzakelijk is, zal de werkgever dit aan de sollicitant in de sollicitatiefase meedelen.

5.4 Voor een aantal functies binnen FOM is het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een verplicht onderdeel van de sollicitatieprocedure. In die gevallen staat dit vermeld in de advertentietekst. In de eerste sollicitatieronde worden de kandidaten van deze verplichting nogmaals op de hoogte gebracht. Het daadwerkelijk aanvragen en overleggen van de VOG geldt alleen voor de kandidaten die zijn overgebleven in de laatste ronde. De kosten voor de aanvraag (€ 30,05: peildatum 2011) worden op declaratiebasis vergoed door FOM.

6. Eindselectie en beslissing
6.1 Indien FOM in enige fase van de sollicitatieprocedure, besluit dat een sollicitant niet in aanmerking komt voor de vacature, ontvangt deze zo spoedig mogelijk daarvan schriftelijk  of per e-mail bericht. De afwijzing wordt gemotiveerd. Sollicitanten die zich mondeling hebben aangediend, kunnen ook mondeling worden afgewezen.

6.2 Schriftelijke gegevens afkomstig van een sollicitant worden zo spoedig mogelijk na de afwijzing teruggezonden of vernietigd 4), tenzij anders overeengekomen.

6.3 Bij het aangaan van het dienstverband worden alle afspraken en toezeggingen schriftelijk vastgelegd.

7. Klachtenbehandeling door FOM

 • De sollicitant die van oordeel is dat hij tijdens de sollicitatieprocedure onzorgvuldig of onjuist is behandeld kan hierover een schriftelijke klacht indienen bij het hoofd van de afdeling P&O NWO-I, Postbus 3021, 3502 GA  Utrecht.
 • Het hoofd van de afdeling P&O NWO-I legt de klacht voor aan de Centrale Klachtadviescommissie van FOM.
 • Deze commissie onderzoekt de klacht en informeert het hoofd van de afdeling P&O NWO-I schriftelijk over haar bevindingen.
 • De sollicitant wordt vervolgens door het hoofd van de afdeling P&O NWO-I schriftelijk en gemotiveerd geïnformeerd over de bevindingen van FOM met betrekking tot de klacht.

_________________________

1) Het betreft hier wetgeving inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen, de Algemene wettelijke behandeling (ter zake van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat), de Wet medische keuringen, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte en de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid. Het voeren van voorkeursbeleid is alleen toegestaan binnen wettelijke grenzen. De (website van de) Commissie Gelijke Behandeling verstrekt hierover nadere informatie (www.cgb.nl).
2) Van een aanstellingsrichtlijn kan worden afgeweken in het geval de sollicitant een tot zijn/haar huishouden behorend kind van 0-12 jaar heeft verzorgd en hij/zij in de verzorgingsperiode niet fulltime werkzaam is geweest (in dienstbetrekking dan wel op andere wijze bezoldigd). Voor overige informatie zie de zorgclausule bij FOM.
3) Het Protocol Aanstellingskeuringen is ondertekend door de centrale organisaties van: werkgevers, werknemers, patiënten/consumenten, artsen en arbodiensten. Het Protocol kan worden opgevraagd bij de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, Lomanlaan 103, 3526 XD  Utrecht, (030) 282 39 11.
4) Voor informatie over bescherming persoonsgegevens kunt u terecht bij www.cbpweb.nl.