NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/vacatures/zorgclausule/

Geprint op :
14 oktober 2019
12:45:03

NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO hanteert een 'zorgclausule' indien bij een vacature een leeftijdsrichtlijn is aangegeven.

Van de voornoemde leeftijdsrichtlijn kan worden afgeweken in het geval dat de sollicitant een tot zijn/haar huishouden behorend kind heeft verzorgd en hij/zij in de verzorgingsperiode niet fulltime werkzaam is geweest (in dienstbetrekking dan wel op andere wijze bezoldigd).

Voor de berekening van de toegestane overschrijding van voornoemde leeftijdsrichtlijn gelden de volgende spelregels:

  • Als verzorgingsperiode wordt gerekend de periode van 0 tot 12 jaar van het kind/de kinderen.
  • Indien in de verzorgingsperiode geen betaalde werkzaamheden zijn verricht, dan kan voor ieder jaar dat een kind is verzorgd beneden de leeftijd van 4 jaar één jaar overschrijding plaatsvinden, en voor ieder jaar dat een kind is verzorgd vanaf de leeftijd van 4 jaar, doch beneden de leeftijd van 12 jaar, een halfjaar overschrijding plaatsvinden. Bij verzorging van meerdere kinderen in dezelfde periode vindt geen cumulatie plaats.
  • Indien de betrokkene in deeltijd werkzaam is geweest, dan wordt de overschrijding, gerelateerd aan een fulltime dienstverband, berekend naar rato van de niet gewerkte tijd in de verzorgingsperiode.
  • De overschrijding van voornoemde leeftijdsrichtlijn kan evenwel, ook bij de verzorging van meerdere kinderen, de termijn van acht jaar niet overschrijden.

Een beroep op de zorgclausule dient direct bij de sollicitatie te geschieden.