Print deze pagina

NWO-I privacyverklaring sollicitanten

NWO-I houdt zich aan de wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring richt zich op sollicitanten. Alle privacygevoelige informatie die aan NWO-I wordt verstrekt, valt onder deze privacyverklaring.
NWO-I spant zich naar alle redelijkheid in privacygevoelige informatie vertrouwelijk te behandelen en zal de informatie uitsluitend gebruiken voor de doeleinden zoals hieronder omschreven.
NWO-I behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen, indien wijzigingen in beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

Sollicitanten

Indien een sollicitant besluit te reageren op een vacature, wordt door de sollicitant expliciet toestemming gegeven aan NWO-I om de persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedatum, sollicitatiebrief en inhoud cv) te gebruiken voor sollicitatiedoeleinden. De gegevens worden alleen gedeeld met de betreffende medewerkers van NWO-I en de externe sollicitatiecommissie, die direct betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure. De gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden en niet gedeeld met derden.

Bewaartermijn

Persoonlijke gegevens die zijn ingevuld bij de sollicitatie worden tot vier weken na afronding van de sollicitatieprocedure bewaard. NWO-I vraagt daarnaast toestemming om de sollicitatiegegevens tot één jaar na afronding van de sollicitatieprocedure te bewaren, indien de sollicitant nog benaderd wil worden voor komende vacatures. Na dit jaar worden de gegevens automatisch verwijderd uit het systeem, tenzij de sollicitant anders aangeeft.

Sollicitatiecode

NWO-I conformeert zich aan de sollicitatiecode zoals die is beschreven in de Uitvoeringsregeling van NWO. De sollicitatiecode is afgeleid van de NVP sollicitatiecode, een code die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling.

Rechten

Als sollicitant heb je onder andere het recht op inzage van je gegevens, je gegevens te laten corrigeren wanneer deze niet up-to-date zijn en je gegevens te laten verwijderen. Neem via onderstaande contactgegevens contact op als je van een van je rechten gebruik wilt maken. Deze privacyverklaring sollicitanten komt voort uit het NWO-I-privacybeleid

Contact

Heb je naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Confidental Infomation