Print deze pagina

Budgetten

Hier vindt u informatie over het materieel budget, het investeringsbudget, de personeelsformatie, het universitair budget, de houdbaarheid van budgetten en de budgetverantwoordelijkheid.

Materieel budget

U kunt de volgende zaken financieren uit het materieel budget van NWO-I.

 • Instrumenten, gassen (niet bestemd voor koeling), kleine hulpmiddelen en materialen voor wetenschappelijke opstellingen. De aanschaffing moet overeenstemmen met de goedgekeurde aanvraag; levering door de werkplaats van de universiteit honoreert NWO-I alleen bij facturering op basis van een vooraf overeengekomen levering tegen een vaste prijs (aanneemsom), voor akkoord getekend door de budgethouder. Een kopie van deze overeenkomst dient u bij te sluiten bij de factuur.
 • Uitbreiding, verbetering en vernieuwing van bestaande NWO-I-apparatuur.
 • Objecten van NWO-I-onderzoek, zoals isotopen.
 • Onderhoudsabonnementen voor NWO-I-apparaten en -machines.
 • Boeken en tijdschriften. Dit kan echter alleen als dit specialistische werken zijn, die rechtstreeks met het NWO-I-onderzoek in verband staan. NWO-I gaat ervan uit dat algemene standaardwerken in de bibliotheek van het laboratorium aanwezig zijn.
 • Binnenlandse en buitenlandse dienstreizen.
 • Op reis kunnen alle medewerkers die bij het project betrokken zijn. In het kader van de werkzaamheden kan van belang zijn dat de medewerker een bezoek brengt aan een congres of symposium of een lezing in het buitenland geeft. U als werkgroepleider bepaalt of een dienstreis van belang is voor het project. De precieze procedure voor het aanvragen van een buitenlandse dienstreis is beschreven op de personeelspagina's onder Personeel/Werk en reizen. U moet de aanvraag en later de declaratie ondertekenen en voorzien van de Werkorder. Voor meer informatie, zie ook Dienstreizen binnen- en buitenland en UVR-3 Kostenvergoedingen.

Waar u rekening mee moet houden bij het bestellen (inkoopproces) leest u onder Aanschaffen apparatuur en diensten Wat u kunt claimen van de universiteit leest u hieronder bij Universitair budget.

Investeringsbudget

Uit het investeringsbudget betaalt u de investeringen die u hebt aangevraagd én die NWO-I gehonoreerd heeft. Zie hiervoor uw honoreringsbrief. Waar u rekening mee moet houden bij het bestellen (inkoopproces) leest u onder Aanschaffen apparatuur en diensten.

Personeelsinformatie

De personele toewijzingen vinden plaats in posities (fte's) per periode en per categorie personeel. NWO-I rekent hier met gemiddelde tarieven voor personeelskosten. U kunt wél aanspraak maken op het aantal toegewezen fte's. U kunt géén aanspraak maken op de genoemde bedragen.

In UVR-6 Drukkosten proefschriftenvergoeding promotiekosten is geregeld dat de werknemer die binnen NWO-I aan een onderzoek werkt dat tot een promotie zal leiden, recht heeft op een vergoeding voor de drukkosten van het proefschrift. De kosten zijn al verrekend in de gemiddelde tarieven voor een oio-positie. De kosten komen dus niet ten laste van het materieel budget. Wil de werknemer op deze regeling een beroep doen, dan dient hij of zij daartoe het formulier Aanvraag tegemoetkoming drukkosten proefschriften in te vullen. U dient dit formulier voor akkoord te ondertekenen. Uitgebreide informatie vindt u onder Werk en carrière.

Universitair budget

U heeft recht op infrastructurele voorzieningen verzorgd door uw universiteit. Deze voorzieningen kunnen naast kantoor en opstellingsruimte bestaan uit administratieve en kleine technische ondersteuning. De volgende kosten van werkgroepen komen in ieder geval ten laste van het universitaire budget:

 • overdrukken en fotokopieën van artikelen; 
 • werkplaatsfaciliteiten of werkplaatshulp en andere diensten verleend aan NWO-I (onder andere kosten voor afzonderlijke mensuren en voor aanschaf materiaal);
 • administratieve hulp;
 • telefoon, porti, kantoorartikelen;
 • huur, inrichting of verbetering van werkruimte;
 • gas, water, elektriciteit;
 • gebruik van een universitaire computer; 
 • cryogene gassen zoals helium en stikstof (behalve bij grote hoeveelheden, waarvoor vooraf budget is aangevraagd en wanneer dit budget expliciet is gehonoreerd).

Wat u uit uw materieel budget betaalt, is te vinden onder Materieel budget 

Houdbaarheid van budgetten

Toewijzingen van personeelsplaatsen zijn als regel achttien maanden geldig. Dit gaat in op het moment dat u een personeelsplaats feitelijk mag bezetten. Als de plaats na achttien maanden niet daadwerkelijk bezet is, trekt NWO-I deze in. Ook de daarbij behorende resterende materiële budgetten en investeringsbudgetten komen dan te vervallen. Dit geldt voor zover u budgetten nog niet heeft uitgegeven. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de onderzoeksachterstanden niet verder oplopen en op termijn reduceren. De maatregelen zijn NWO-I-breed van toepassing.

Het materieel budget en het investeringsbudget zijn beschikbaar tot NWO-I het project gaat afsluiten. U ontvangt eind augustus bericht als NWO-I uw project gaat afsluiten. In de afsluitingsbrief staat precies wat u moet doen. Een eventueel resterend budget vervalt.

Delegeren van budgetverantwoordelijkheid

U als werkgroepleider bent de budgethouder voor de projecten die onder uw verantwoordelijkheid worden uitgevoerd. U kunt een of meer personen machtigen namens u te tekenen. Dit zijn bij voorkeur personen die (mede) leiding geven aan het onderzoek. Bij de honoreringsbrief is een tekenbevoegdheidsformulier gevoegd. Daarop kunt u de tekenbevoegdheid voor de besteding van de toegekende gelden delegeren. Hier kunt u het formulier downloaden.

U dient de administrateur van de faculteit die de projectadministratie verzorgt geen of beperkte tekenbevoegdheid te geven. Reden hiervoor is dat hij als administrateur van de universiteit en gemachtigde een dubbele functie vervult. Dit is overigens afhankelijk van hoe lokaal de bevoegdheden zijn geregeld. Uiteraard blijft u, als budgethouder, verantwoordelijk. NWO-I beschouwt u als gesprekspartner en niet uw gemachtigde(n).

Goederen of diensten

Als werkgroepleider bent u gemachtigd bestellingen ten laste van uw budget te plaatsen. U bent daarbij gebonden aan het budget dat NWO-I u heeft toegewezen. 
Bestellingen doorlopen de procedures zoals deze binnen uw instelling gelden. Uw instelling betaalt de betreffende kosten aan de leveranciers. Uw instelling verzamelt de gemaakte kosten per project en per werkordernummer. Regelmatig belast uw instelling deze kosten door aan NWO-I middels een verzamelfactuur. Deze verzamelfactuur dient zodanig te zijn opgesteld, dat NWO-I de rechtmatigheid van de kosten kan controleren.