Print deze pagina

Octrooien

Octrooien

Octrooien zijn een belangrijk middel om kennis exclusief te beschermen en daarmee een technologische voorsprong op concurrerende marktpartijen te nemen. NWO ziet het als haar verantwoordelijkheid om octrooiwaardige resultaten uit haar onderzoek te identificeren.
NWO is er een voorstander van dat toepasbare kennis zo snel mogelijk (tegen een marktconforme vergoeding) wordt overgedragen aan potentiële gebruikers en NWO kan ondersteunen bij het traceren van mogelijke gebruikers. De gebruikers kunnen dan zelf het octrooi aanvragen. Wanneer deze marktpartij niet wordt gevonden, kan NWO ondersteunen bij een aanvraag van een octrooi vanuit een of meerdere bij het onderzoek betrokken universiteiten. In uitzonderlijke gevallen kan NWO zelf octrooien aanvragen, maar zij streeft geen eigen octrooiportefeuille na. Alertheid op octrooimogelijkheden uit het onderzoek stimuleert NWO door middel van periodieke screening van kennispotentieel en door de instelling van een bonusregeling voor uitvinders.

NWO-I en octrooien

Een van de doelstellingen van NWO-I is het bevorderen van het gebruik van onderzoekresultaten door derden. Het aanvragen van octrooien is een van de middelen om dit doel te bereiken. Andere middelen zijn publicaties, congressen en (samen)werkingscontracten. Het aanvragen van octrooien is dus geen doel op zich.
Een groot deel van de onderzoekresultaten is voor octrooiering vatbaar. Het aanvragen van een octrooi wordt echter pas zinvol als iemand het octrooi wil en kan exploiteren. Het octrooi moet ook commerciële waarde hebben. Dat betekent dat de ondernemer door gebruik van het octrooi concurrenten uit een bepaald marktsegment kan weren. NWO-I vraagt bij voorkeur pas octrooi aan nadat er een serieus geïnteresseerde partij is.
Meer over het kennishandelbeleid (NWO-I hanteert hier het beleidsdocument dat destijds door FOM is opgesteld) kun je lezen in 'Uitgangspunten kennishandelbeleid  NWO-I, onderaan deze pagina te downloaden.

Intellectueel eigendom

Octrooien en aanspraken op octrooien die voortvloeien uit projecten die NWO-I financiert zijn eigendom van NWO-I. Dit geldt niet als er andere afspraken gemaakt zijn. Binnen samenwerkingsverbanden maken de partijen vooraf afspraken over de intellectuele eigendomsrechten. Zonder toestemming van NWO-I kunnen jij of jouw instelling geen onderhandelingen voeren en/of overeenkomsten sluiten met derden, zoals ondernemingen, over kennis die jij binnen een door NWO-I gefinancierd project gegenereerd hebt.

Kosten en baten

Het aanvragen (en instandhouden) van een octrooi is een kostbare zaak. De kosten voor het verwerven van een octrooi bedragen tussen de 5.000 en 50.000 euro. Dit is afhankelijk van het aantal landen waar een octrooi wordt aangevraagd.

Slechts een paar procent van alle aangevraagde octrooien blijkt in de praktijk commercieel succesvol te zijn. Als uitgangspunt stelt NWO-I de baten die voortkomen uit kennishandel ter beschikking aan de onderzoeksgroep waaruit het octrooi is voortgekomen. NWO-I trekt de kosten en een eventuele vergoeding voor de uitvinder van deze baten af. De baten zijn bedoeld voor verder onderzoek in ruime zin binnen de groep.

De opbrengst voor NWO-I hangt af van de condities waaronder het octrooi/het onderzoekresultaat aan het bedrijf ter beschikking is gesteld.

Octrooi-aanvragen

Wees alert op de mogelijkheid tot octrooiering. Wanneer je een uitvinding hebt gedaan, identificeer dan bedrijven die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in exploitatie van het octrooi. Neem vervolgens direct contact op met je contactpersoon van Bureau van NWO-I om de verdere gang van zaken te regelen. Zonder toestemming van NWO-I kunnen jij of jouw instelling geen onderhandelingen voeren en/of overeenkomsten sluiten met derden, zoals ondernemingen over het gebruik van kennis.

NWO-I-medewerkers en octrooien

Voor NWO-I-medewerkers is het eigendom van octrooi(rechten) en eventuele vergoedingen geregeld in artikel 1.8 'Intellectuele eigendomsrechten' van de cao en in UVR 6.1 Algemene bepalingen en rechtspositie.

Confidental Infomation