Print deze pagina

Publicaties

Deze pagina is bedoeld voor onderzoekers die financiering hebben ontvangen van FOM in een project of programma dat voor 1 januari 2017 is gehonoreerd.

Sinds 1 januari 2017 krijgen gehonoreerde projecten in de natuurkunde, inclusief de NWO Natuurkunde Industrial Partnership Programmes (IPP) financiering vanuit het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). Voor de juiste manier van verantwoording verwijzen wij naar de website van NWO.

Als werkgroepleider doe je onderzoek waarvoor je financiering hebt gekregen vanuit FOM. Op deze pagina staan instructies over de wijze waarop je in publicaties de financier dient op te nemen (acknowledgements), het aanleveren van input voor het outputoverzicht en over de beleidslijn open access.

Verantwoording en gebruik NWO-logo

 

Acknowledgement: financiering vóór 1 januari 2017 

Onderstaande informatie is van toepassing op onderzoekers die financiering hebben ontvangen van FOM, in een project of programma dat voor 1 januari 2017 is gehonoreerd.

Als je FOM-onderzoek leidt tot een publicatie (artikelen, rapporten, proefschriften, conferentiebijdragen en dergelijke) verzoeken wij je in de betreffende publicatie(s) als acknowledgement (verantwoording) de onderstaande Nederlandstalige of Engelstalige formulering op te nemen: 
Dit werk maakt deel uit van het onderzoekprogramma van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), die deel uitmaakt van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 
This work is part of the research programme of the Foundation for Fundamental Research on Matter (FOM), which is part of the Dutch Research Council (NWO)

Bij je acknowledgement hoort het NWO-logo (zie NWO-website).

Indien er sprake is van een FOM Industrial Partnership Programme: 
* Dit werk maakt deel uit van een Industrial Partnership Programme van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), die deel uitmaakt van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 
* This work is part of an Industrial Partnership Programme of the Foundation for Fundamental Research on Matter (FOM), which is part of the Dutch Research Council (NWO).

Bij je acknowledgement hoort het NWO-logo (zie website NWO)

Acknowledgement: financiering vanaf 1 januari 2017 

Vanaf 1 januari 2017 krijgen gehonoreerde projecten in de natuurkunde, inclusief de NWO Natuurkunde Industrial Partnership Programmes (IPP), financiering vanuit het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). Voor de juiste manier van acknowledgement (verantwoording) verwijzen wij u naar de NWO-website.

Onderzoeksnieuws 

Heb je interessant onderzoeksnieuws, zoals aankomende publicaties, evenementen of prijzen, of heb je contact gehad met de media over je onderzoek, dan vragen wij je contact op te nemen met de afdeling Communicatie van het ENW-domein (Natuurkunde).

Input aanleveren outputoverzicht

Jaarlijks vraagt NWO-I je om een overzicht van alle publicaties, proefschriften, voordrachten op uitnodiging, conferentiebijdragen, octrooien en vakpublicaties in jouw groep op te stellen. Dit is het outputoverzicht. Het betreft alleen het werk dat door FOM gefinancierd is. Het gaat bijvoorbeeld om projecten in het kader van de NWO Natuurkunde Vrije programma's, NWO Natuurkunde Industrial Partnership Programmes of de NWO Natuurkunde Projectruimte. NWO-I neemt het outputoverzicht op in het voortgangsverslag van het betreffende programma.

Richtlijnen voor het indienen van de output ontvang je aan het einde van het verslagjaar. De voortgangsverslagen van de  NWO Natuurkunde Vrije Programma's staan ook online aan de rechterkant van de pagina met gedetailleerde informatie over het betreffende programma.

Beleidslijn open access van publicaties

NWO onderschrijft het belang van het vrij toegankelijk maken van de publicaties die voortvloeien uit door NWO (en voorheen FOM) (mede) gefinancierd onderzoek. Daarom stimuleert NWO het Open Access publiceren. Per 1 december 2015 heeft NWO haar subsidievoorwaarden op dit gebied aangepast. Deze aanpassing gold ook voor FOM en nu voor NWO-I.

Actuele beleidslijn per 1 december 2015

  1. Publicaties voortvloeiend uit onderzoek gehonoreerd binnen calls for proposals vanaf 1 december 2015 dienen direct na publicatie openbaar toegankelijk te zijn.
  2. Voor projecten en calls die vóór 1 januari 2015 gehonoreerd c.q. geopend zijn, geldt het beleid dat publicaties zo snel mogelijk na publicatie openbaar toegankelijk moeten zijn.

Publicaties kunnen openbaar toegankelijk worden gemaakt op een van de volgende wijzen.

  1. 'Golden road': publicaties in wetenschappelijke open access tijdschriften of boeken met waarborging van de wetenschappelijke kwaliteit door peer-review.
  2. 'Green road': publicaties in een regulier tijdschrift die openbaar toegankelijk worden gemaakt door ze tevens te plaatsen in een publieke database, bijvoorbeeld een repository (zie hieronder voor meer details). 
  3. Hybride tijdschriften: publicaties in een regulier tijdschrift, waarbij de individuele publicatie 'vrij gekocht' wordt en daarmee openbaar toegankelijk is. Het tijdschrift hanteert daarnaast voor niet vrijgekochte artikelen nog steeds abonnementskosten. Deze vorm heeft niet de voorkeur en komt ook niet in aanmerking voor een vergoeding van de kosten bij het NWO-stimuleringsfonds.

Met betrekking tot open access publicaties via de 'green road' wordt het volgende opgemerkt.

  • Vrijwel alle tijdschriften (ook high impact tijdschriften zoals Science en de tijdschriften uit de Physical Review serie) staan de auteur toe een eigen versie van de publicatie online te archiveren, dat wil zeggen beschikbaar te stellen op de eigen website, op de website van universiteit of instituut of via een online repository of e-print server. Het gaat hierbij om de finale auteursversie van het manuscript (post-refereeing) en niet om de pdf van de versie die door het tijdschrift wordt gepubliceerd. Alle repositories vermeld in de directory of open access repositories zijn hiervoor goedgekeurd.
  • Sommige tijdschriften hanteren een embargoperiode, voordat een open access versie beschikbaar gesteld mag worden. Nature en andere tijdschriften van de Nature Publishing Group zijn hiervan een voorbeeld: hierbij mag een auteur na zes maanden de finale versie (post-refereeing) van zijn manuscript online archiveren. Een dergelijk embargo dient uiteraard nageleefd te worden, het gaat er om de publicatie zo snel als mogelijk is publiekelijk beschikbaar te maken. Een pre-refereeing 'author version' mag vaak wel direct publiekelijk beschikbaar gemaakt worden. 
  • Bij tijdschriften die de auteur niet standaard het recht geven een eigen versie op een open access wijze te archiveren, dient dit recht door middel van een toevoeging bij de publicatie-overeenkomst geregeld te worden. Het is de taak van de onderzoeker na te gaan of dit recht bestaat en dit zo nodig aanvullend te regelen voorafgaand aan publicatie. Een overzicht van het open access beleid per tijdschrift wordt bijgehouden op de  Romeo/Sherpa website.
  • Met het oog op de vindbaarheid van publicaties dient gebruik gemaakt te worden van in het vakgebied reeds gevestigde, internationale e-print servers zoals www.arXiv.org in plaats van de persoonlijke website van de onderzoeker of de website van een universiteit of instituut. Op de persoonlijke website en bij voorkeur ook op een centrale webpagina van het instituut kan natuurlijk wel doorgelinkt worden naar deze repository.

Vergoeding van kosten open access publicaties beëindigd per 1 januari 2018

NWO kende een vergoedingsregeling voor de kosten van open access publicaties. Dit stimuleringsfonds kon alleen aangewend worden voor publiceren in volledig open access tijdschriften en niet (meer) voor het vrijkopen van artikelen in abonneetijdschriften (i.e. niet voor publicaties in hybride tijdschriften). Per 1 januari 2018 heeft NWO haar Stimuleringsfondsen Open Access Publicaties en Conferenties beëindigd. NWO komt alle eerder toegezegde financiële tegemoetkomingen uit het fonds na. 

Meer informatie

Meer informatie over de beleidslijn open access van publicaties vind je op de website van NWO. Of neem contact op met Jacqueline Mout, programmacoördinator.

Confidental Infomation