Print deze pagina

Aanstelling promovendi en postdocs

Aanstelling en begeleiding van promovendi

Onder het tabblad 'Medewerkers NWO-I' vind je de formulieren 'Planning en evaluatie voor oio's' en 'Taakomschrijving en opleidings- en begeleidingsplan voor oio's'.

Aanstellingsrichtlijn promovendi

NWO-I heeft twee concrete doelstellingen voor promovendi die gerelateerd zijn aan het karakter van NWO-I als doorstroomorganisatie. Bij de selectie van promovendi dient de kandidaat tegen het licht van de haalbaarheid van deze doelstellingen beoordeeld te worden.

Doelstelling 1 - promotie in vier jaar

Het cv en de persoonlijkheid van de kandidaat moeten het vertrouwen geven dat het promotietraject binnen vier jaar gerealiseerd kan worden. Naast uitstekende studieresultaten (cijfers en kwaliteit afstudeerscriptie) moet de kandidaat blijk geven van een sterke onderzoeksmotivatie en doelgerichtheid.

Doelstelling 2 - aansluiting met de arbeidsmarkt na NWO-I

Het cv en de persoonlijkheid van de kandidaat moeten het vertrouwen geven dat de kandidaat direct aansluitend aan het tijdelijke NWO-I-dienstverband een functie elders vindt. Het profiel van net gepromoveerde doctor bij uitdiensttreding moet zodanig zijn dat hij/zij succesvol op de arbeidsmarkt kan concurreren met andere hoogopgeleiden. In dit kader zijn onder andere ook de persoonlijke kwaliteiten van de promovendus (sociale en communicatieve vaardigheden, initiatief) van belang.

Procedure

In het aanstellingsverzoek aan NWO-I dien je als werkgroepleider te beargumenteren dat de kandidaat beschikt over de benodigde kwaliteiten om beide doelstellingen te realiseren. De afdeling P&O NWO-I zal het aanstellingsverzoek nadrukkelijk hierop wegen. Je moet het opleidings- en begeleidingsplan opstellen en ondertekenen voordat de arbeidsovereenkomst ingaat. Download het formulier Taakomschrijving en opleidings- en begeleidingsplan oio's.

Tijdens het dienstverband

  • Een planmatige aanpak van het promotieonderzoek kan zorgen voor een promotie in vier jaar. Je voert jaarlijks met elke promovendus een plannings- en evaluatiegesprek. Gezien de bovengeschetste twee doelstellingen is het eerste evaluatiegesprek van bijzonder belang. Je kunt hiervoor het formulier 'Planning en evaluatie voor oio's' gebruiken.
  • NWO-I biedt promovendi een trainingspakket. Elke promovendus neemt in het eerste jaar verplicht deel aan de training Promotie in eigen regie.
  • Het gangbare arbeidscontract van vier jaar wordt in principe niet verlengd, tenzij er bijzondere situaties zijn. Ingeval van verlenging, zie Verlenging van arbeidsovereenkomsten.

Na afloop van het dienstverband

  • Heeft de promovendus na afloop van het arbeidscontract geen nieuwe baan, dan komt de promovendus in principe in een uitkeringssituatie, zie Werkloosheidsregeling onderzoeksinstellingen.
  • Een direct aansluitende overbruggingsaanstelling is mogelijk voor gepromoveerden. Zij moeten enkele maanden na afloop van het dienstverband aantonen met zekerheid een nieuwe baan te hebben. Als aanvullende voorwaarde geldt dat NWO-I voor de periode van overbrugging een onderzoeksvoorstel moet goedkeuren. Raadpleeg hiervoor de betreffende contactpersoon. 

Aanstellingsvoorwaarden voor postdocs

Kijk voor meer informatie ook in de 'Informatiebrochure aanstellen buitenlands personeel' onderaan deze pagina. 

NWO-I vindt het belangrijk dat via postdoc plaatsen internationale kennisuitwisseling plaatsvindt. Daarnaast ziet NWO-I, ook voor de individuele postdoc, buitenlandervaring als essentieel voor een succesvolle wetenschappelijke carrière. Vanuit beide perspectieven biedt NWO-I-onderzoekers alleen een postdoc-contract aan als zij relevante werkervaring (bijvoorbeeld als promovendus of als postdoc) in een wetenschappelijke onderzoekinstelling buiten Nederland hebben opgedaan.
N.B.: Een in Nederland gepromoveerde die zijn of haar universitaire studie in het buitenland heeft doorlopen, voldoet dus niet standaard hieraan. Een dergelijke achtergrond kán echter, in combinatie met andere factoren/argumenten, voor NWO-I wel aanleiding zijn voor het maken van een uitzondering.

Het aanstellingsbeleid van NWO-I is voorts gebaseerd op ons uitgangspunt dat - mede in het belang van de postdoc - voortdurende stapeling van postdoc-contracten moet worden voorkomen. Gezien dit uitgangspunt steunt NWO-I in de regel geen verzoeken om een onderzoeker een derde postdoc-contract bij NWO-I aan te bieden.

Om de werving en selectie van kandidaten te stroomlijnen is in overleg met de Centrale Ondernemingsraad (COR NWO) onderstaande richtlijn vastgesteld. Het Hoofd P&O kan toestemming geven om af te wijken van de richtlijn; zie de hardheidsclausule in de richtlijn hieronder. De werkgroepleider dient een verzoek tot afwijking voldoende te beargumenteren. De werkgroepleider wordt in een dergelijk geval geadviseerd in een vroeg stadium contact op te nemen voor overleg.

Postdoc-richtlijnen/aanstellingsbeleid postdocs

  1. Een dienstverband bij NWO-I van in de regel twee à drie jaar.
  2. Relevante werkervaring (bijvoorbeeld als promovendus of als postdoc) in een wetenschappelijke onderzoekinstelling buiten Nederland.
  3. Onderzoekers die aan hun derde postdoc-contract beginnen zal NWO-I in de regel niet als postdoc aanstellen. Het hoofd P&O kan hiervan afwijken, mits de totale duur van de voorafgaande postdoc-contracten niet langer is dan vier jaar of indien er sprake is van bijzondere omstandigheden die onverkorte toepassing van voornoemde termijn in de weg staan.
  4. Inschaling in schaal 10 Cao-OI. Het aantal ervaringsjaren als postdoc bepaalt de trede in de schaal. De postdoc die direct aansluitend op zijn promotie in dienst komt wordt ingeschaald in schaal 10 trede 5.
  5. Hardheidsclausule: van de postdoc richtlijnen/aanstellingsbeleid postdocs kan in bijzondere situaties worden afgeweken, indien naar het oordeel van hoofd P&O de belangen van de NWO-I-organisatie dan wel de omstandigheden van het individuele geval, daartoe aanleiding geven.
Confidental Infomation