Print deze pagina

Algemene informatie personeel

Op deze webpagina vind je informatie over jouw verantwoordelijkheden als werkgroepleider, de correspondentie met NWO-I, verschillen tussen aio's en oio's en onderwijstaken van NWO-I-personeel.

Verantwoordelijkheden

Als werkgroepleider ben je verantwoordelijk voor de personele zorg van NWO-I-werknemers.
In de praktijk houdt dit onder meer het volgende in:

  • Je zorgt voor een goede communicatiestructuur, zowel binnen de faculteit naar de medewerkers, als tussen de medewerkers en Bureau NWO-I.
  • Je stelt je regelmatig op de hoogte van de werksituatie van de medewerkers.
  • Je voert met iedere NWO-I-medewerker jaarlijks een functioneringsgesprek. Hiervoor bestaan de formulieren (zie ook Gespreksformulieren en voor de Engelse versies Interviews). Er zijn instructies voor medewerkers en leidinggevenden, alsmede een algemene instructie. Zie ook de informatie voor medewerkers onder Werk en carrière.
  • Je zorgt voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden (zie ook onder Werk en arbo).
  • (Bedrijfs)ongevallen en bijna-ongevallen waarbij NWO-I-medewerkers betrokken zijn, meld je altijd bij de NWO-I-personeelsfunctionaris, ook als het ongeval niet tot verzuim heeft geleid.
  • Je zorgt ervoor dat je geïnformeerd bent over het vakantieverlof en het ziekteverzuim van de medewerkers. Je stelt je op de hoogte van het ziektebeeld, te verwachten duur etc.
  • Indien nodig, overleg je met de bedrijfsarts over verbetering of aanpassing van de arbeidsomstandigheden. Op de webpagina Formulieren onder het tabblad 'Medewerkers NWO-I' bevind zich een overzicht van alle checklisten en formulieren op het gebied van personeels- en projectbeheer.

Je kunt deze taakelementen delegeren aan de directe chef van de medewerker en hulp inroepen van de personeelsfunctionaris of beheerder. Dit is afhankelijk van de organisatie binnen de faculteit. Jij blijft echter verantwoordelijk. NWO-I kan jou op elk moment op bovenstaande taken aanspreken.
Als zich probleemgevallen voordoen of dreigen voor te doen, dien je in ieder geval tijdig P&O NWO-I hiervan in kennis te stellen.
Een medewerker van P&O NWO-I is speciaal belast met de personele zorg van de NWO-I-medewerkers aan de universiteiten. Zie medewerkers bureau NWO-I. Zoek gerust contact als je vragen hebt of over NWO-I-medewerkers wilt overleggen.

Correspondentie

In het geval dat NWO-I correspondentie (een brief) heeft voor jouw medewerkers – waar ook jij als werkgroepleider van op de hoogte moet zijn – gaat deze correspondentie via jou. Onderaan de brief vermeldt NWO-I welke personen een kopie ontvangen. Degene die als eerste wordt genoemd, ontvangt ook de originele brief ter uitreiking aan de medewerker. Indien een medewerker zelf met NWO-I correspondeert, over iets waarvan jij als werkgroepleider op de hoogte moet zijn, dien je de brief te paraferen. Deze procedure is bedoeld om te voorkomen dat één van de partijen niet volledig wordt geïnformeerd.

Verschillen tussen aio's en oio's

Aio staat voor assistent in opleiding. Oio staat voor onderzoeker in opleiding. Universiteiten gebruiken de benaming aio. NWO-I gebruikt de benaming oio. De salarissen van aio's en oio's zijn bruto nagenoeg gelijk. De aio is ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet. De oio heeft een aanstelling naar burgerlijk recht. De oio is dus geen ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet. Wel is de oio deelnemer aan de Stichting Pensioenfonds ABP.
Bij aio's wordt een jaar na aanvang van het dienstverband een beslissing over voortzetting dienstverband genomen. Bij oio's wordt direct een dienstverband van vier jaar aangegaan.
Zowel oio's als aio's mogen tijd aan werkzaamheden anders dan onderzoek besteden. Hieronder valt het geven van onderwijs. Voor een oio in NWO-I-dienst is dat maximum tien procent, bij aio's is dat vaak meer.
De oio kan gebruik maken van een speciale vergoedingsregeling voor het drukken van het proefschrift. Zie UVR-8 Specifieke bepalingen voor onderzoekers in opleiding (oio’s)

Neventaken waaronder onderwijstaken

De werktijd van NWO-I-personeel is bedoeld voor het verrichten van onderzoek. De begeleiding van bij het onderzoek betrokken medewerkers (bijvoorbeeld promovendi) valt daaronder. Als de medewerker een substantieel deel van de reguliere werktijd aan andere activiteiten dan onderzoek (ook als die onbezoldigd zijn) besteedt, beschouwt NWO-I dat als nevenwerkzaamheden. Daarvoor moet de directeur NWO-I, op jouw voorstel, toestemming geven. Voor oio's is specifiek vastgelegd dat zij niet meer dan tien procent van de werktijd aan 'overige werkzaamheden' (waaronder het geven van onderwijs) mogen besteden.
Zie ook Cao-OI artikel 1.5.6 en UVR-10.

Vragen

Voor specifieke vragen over personeelszaken en financiën kun je terecht bij de betreffende afdelingen, zie hiervoor de lijst met medewerkers van bureau NWO-I.

Confidental Infomation