Print deze pagina

Ontslag en werkloosheidsuitkeringen

Hier vind je informatie over ontslag, verlenging dienstverband en beëindiging van dienstverband van oio.

Ontslag nemen, opzegging door werknemer

Wanneer een werknemer ontslag wil nemen, dient die dit schriftelijk kenbaar te maken. Je kijkt of de opzegtermijn juist gehanteerd wordt en of nader overleg met de werknemer nodig is. Je hoeft de overeengekomen opzegtermijn overigens niet te hanteren als beide partijen daarmee akkoord gaan. Je voorziet vervolgens de ontslagbrief van een paraaf voor akkoord en zendt de brief door naar de afdeling P&O NWO-I.

Beëindiging dienstverband oio in verband met onvoldoende functioneren

Het kan voorkomen dat er problemen ontstaan rondom het functioneren van een oio. Je dient deze problemen in een vroegtijdig stadium te bespreken met betrokkene. Vervolgens dien je de oio in staat te stellen hun functioneren te verbeteren, al dan niet met extra begeleiding. Leg gesprekken en afspraken schriftelijk vast. E-mail is in dit geval ook schriftelijk.

Als de promotiewerkzaamheden onvoldoende resultaat opleveren waardoor promoveren geen reële optie meer is, is het beter de promotie te staken. Indien je het vierjarig dienstverband met een oio voortijdig wilt beëindigen, bespreek dan je voornemen met je personeelsadviseur bij de afdeling P&O NWO-I.

Er kunnen zich dan twee situaties voordoen:

  • De oio in kwestie kan je bezwaren niet weerleggen en ziet zelf eigenlijk ook geen reële mogelijkheden meer het dienstverband met succes voort te zetten. In dat geval kun je een overeenkomst tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst) met de oio overeenkomen. NWO-I  als werkgever stelt deze overeenkomst op. Neem zo spoedig mogelijk contact op met je personeelsadviseur bij de afdeling P&O NWO-I. 
  • De oio in kwestie is het niet met je eens en wil in dienst blijven. In dit geval is het noodzakelijk om het dienstverband met een ontslagvergunningprocedure te beëindigen. NWO-I als werkgever vraagt deze ontslagvergunning aan bij het UWV WERKbedrijf. Neem zo snel mogelijk contact op met je personeelsadviseur bij de afdeling P&O NWO-I, zodat NWO-I de procedure kan starten.

Het verkrijgen van een ontslagvergunning is een schriftelijke procedure. Deze verloopt als volgt. Je stuurt een beargumenteerd verzoek voor een ontslagaanvraag naar de afdeling P&O NWO-I. Hierbij zit:

  • een overzicht van de gesprekken die met de oio zijn gevoerd voorafgaand aan het besluit om de promotie te staken. Dit overzicht bevat een specificatie van data en aanwezigen bij de gesprekken;
  • verslagen van de gesprekken; bij voorkeur door alle betrokkenen ondertekend;
  • documentatie (inclusief e-mails) over conclusies die in de gesprekken zijn getrokken, en acties die eventueel naar aanleiding van de gesprekken zijn genomen, met hun resultaten;
  • alle andere schriftelijke informatie die naar jouw idee het ontslagverzoek kan ondersteunen.

Met deze informatie zal de afdeling P&O NWO-I binnen één werkweek de ontslagaanvraag opstellen en naar het UWV WERKbedrijf opsturen.

Het UWV WERKbedrijf toetst de aanvraag op volledigheid en stuurt de aanvraag vervolgens aan de oio toe. De oio krijgt twee weken de gelegenheid om een reactie op de ingebrachte stukken te geven (hoor en wederhoor).

De afdeling P&O NWO-I kan de oio die het feitelijk ééns is met de beslissing het dienstverband voortijdig te beëindigen, adviseren over de meest effectieve manier om formeel verweer te voeren. De oio die het níet eens is met die beslissing kan hiertegen zelf inhoudelijk verweer voeren, al dan niet met ondersteuning van iemand van de vakbond of een advocaat. Die is overigens niet verplicht in deze procedure.

Na ontvangst van de schriftelijke reactie van de oio legt het UWV WERKbedrijf het complete dossier voor aan de ontslagadviescommissie. Deze brengt een advies uit waarop de beslissing wordt genomen of de ontslagvergunning wordt verleend.

De doorlooptijd bij het UWV WERKbedrijf van aanvraag tot beslissing is in principe zes weken. De procedure kan langer duren wanneer het UWV WERKbedrijf een extra ronde 'hoor en wederhoor' inlast. Dit kan gebeuren wanneer de oio het ontslag gemotiveerd bestrijdt. Als zowel werkgever als oio van mening zijn dat - hoe spijtig ook - het dienstverband niet kan worden voortgezet, rondt het UWV WERKbedrijf de procedure gewoonlijk in één ronde en binnen zes weken af.

Of het UWV WERKbedrijf de vergunning weigert of verleent hangt af van het dossier dat de werkgever heeft ingebracht en de strekking van het verweer van de oio.

Nadat de afdeling P&O NWO-I de ontslagvergunning heeft ontvangen, zal NWO-I het dienstverband met de oio opzeggen. Hierbij neemt NWO-I de geldende opzegtermijn in acht. Deze bedraagt bij NWO-I voor oio's standaard twee maanden. Daarvan mag NWO-I één maand aftrekken vanwege de bij het UWV WERKbedrijf doorlopen ontslagvergunningprocedure. Hierdoor resteert één maand opzegtermijn. Een beëindiging van een contract gaat altijd in per de eerste van de maand.

Voorbeeld

Het UWV WERKbedrijf verstrekt de vergunning op 15 april. NWO-I zegt het dienstverband dan op per 1 juli, met inachtneming van twee maanden opzegtermijn.

De algehele doorlooptijd vanaf het moment dat de afdeling P&O NWO-I een verzoek tot beëindiging van jou ontvangt, tot aan de datum dat NWO-I het contract kan beëindigen, bedraagt ongeveer vier maanden. Ondertussen kun jij de betrokken oio in de gelegenheid stellen ander werk te zoeken. Uiteraard kan de oio zodra die ander werk heeft gevonden altijd met onmiddellijke ingang zelf ontslag nemen. NWO-I houdt de oio onder deze omstandigheden niet aan hun opzegtermijn.

Werkloosheidsuitkering

Enige maanden voor het dienstverband 'van rechtswege' eindigt, ontvangt de tijdelijke werknemer daarvan een aankondiging. De procedure die de werknemer volgt om een werkloosheidsuitkering aan te vragen is beschreven onder Werkloosheidsregeling onderzoekinstellingen.

De uitkeringskosten komen ten laste van het NWO-I-programma waarop deze medewerker bij zijn vertrek werkzaam was.

Confidental Infomation