Print deze pagina

Nieuws van de medezeggenschap (Oktober 2023)

Hoe gaat het - na het vertrek van Jan van der Boon - verder met de tijdelijke aansturing van NWO-I? De GOR NWO-I gaf hierover ongevraagd advies aan Caroline Visser (Stichtingsbestuur) en benadrukte onder meer dat de organisatie baat heeft bij transparantie en duidelijkheid.
Ook vroeg de GOR NWO-I het bestuur goed te letten op de verhoogde werkdruk.
De COR NWO bespreekt de komende maanden hoe de tijdelijke aansturing zich ontwikkelt en wat dit betekent voor de governance van NWO-I op langere termijn. 

Ongevraagd advies GOR NWO-I over de tijdelijke aansturing NWO-I

NWO-I heeft een tijdelijke nieuwe manier van aansturing, na het vertrek van Jan van der Boon (directeur NWO-I a.i. en directeur bedrijfsvoering bureau NWO-I). In de nieuwsbrief van september kon je lezen hoe deze tijdelijke aansturing vormgegeven is.

De GOR NWO-I heeft ongevraagd advies gegeven aan het Stichtingsbestuur.
Caroline Visser reageerde namens het Stichtingsbestuur schriftelijk en het advies is besproken tijdens een extra overlegvergadering.
Een greep uit de adviezen van de GOR NWO-I:

  • De GOR NWO-I adviseert om slagvaardigheid en besluitvaardigheid in de komende periode te garanderen door in de tijdelijke werkwijze besturing NWO-I duidelijk de doorzettingsmacht uit te werken en in transparante afspraken die vooraf zijn opgesteld, vast te leggen wie de doorzettingsmacht heeft en bewaakt tot het besluit in praktijk gebracht wordt. Transparantie en duidelijkheid zijn de sleutelbegrippen waar volgens de GOR NWO-I de organisatie momenteel veel behoefte heeft.
  • De GOR NWO-l adviseert het SB er zorg voor te dragen dat de verantwoordelijken voor de bedrijfsvoeringsonderwerpen een duidelijke opdracht, mandaat en 'rugdekking' vanuit het Stichtingsbestuur en het Directeuren Overleg (DO) krijgen om hun taak goed uit te kunnen voeren. ln het bijzonder is dit van belang voor bedrijfsvoeringsonderwerpen met ingrijpende wijzigingen in de organisatie of waar nog aan het draagvlak gewerkt moet worden, zoals het domein Finance & Control.
  • De GOR-NWO-I adviseert om goed te letten op de verhoogde werkdruk van alle betrokkenen, duidelijke prioriteiten te stellen en daarop te sturen, en hen van voldoende ondersteuning te voorzien.
  • De GOR NWO-I adviseert bij de start van de tijdelijke werkwijze besturing NWO-I duidelijk te zijn (ook naar de medewerkers) over de doelstelling en status van het project Ontwikkeling Bedrijfsvoering in het licht van de vastgestelde visie op en doelen van de bedrijfsvoering van NWO-I.

Wil je meer weten over de betrokkenheid van de medezeggenschap op dit onderwerp? Mail ons dan of benader een van de GOR-leden.

Governance NWO-I

De komende tijd staan de verdere ontwikkelingen binnen de governance van NWO-I op de agenda van elke overlegvergadering (met de bestuurder). Caroline Visser (bestuurder) zegde toe dat zij de COR NWO ruimhartig zal informeren over de ontwikkelingen. Afgesproken is dat bestuurder en medezeggenschap hun observaties met elkaar zullen delen en open in gesprek gaan over valkuilen en successen binnen de tijdelijke werkwijze, die in ieder geval tot 1 april 2024 duurt. Het formele traject met de medezeggenschap (adviesaanvraag) volgt daarna. 

Commissies COR NWO en GOR NWO-I

Zowel de COR NWO als de GOR NWO-I hebben een aantal vaste commissies ingesteld. Deze commissies hebben elk een eigen (vak)gebied en overleggen (informeel) veelal met de functioneel verantwoordelijken in onze organisatie. Ook bereiden ze de bespreking in de overlegvergadering voor over thema’s die  binnen hun gebied vallen. Ze stellen voor welke adviezen de medezeggenschap kan geven bij adviesaanvragen en adviseren de COR NWO of GOR NWO-I over al dan niet instemmen met voorstellen van de bestuurder (bij instemmingsaanvragen).

De COR NWO heeft drie vaste commissies, namelijk: Communicatie, Financiën en Personeelszaken/UVR/Personeelsgesprekken. Bij de GOR NWO-I zijn dit: Arbo, AVG/Privacy, P&O, overleg met OR KNAW en overleg met verschillende kennisinstellingen in de Korri (Kontactorgaan OndernemingsRaden ResearchInstituten). De commissies bestaan momenteel uit leden die allemaal in de COR NWO of GOR NWO-I zitten. Dit is echter geen voorwaarde. Dus ben jij geïnteresseerd in een van deze gebieden en denk je graag met enige regelmaat mee, stuur dan een mail naar COR@nwo-i.nl of GORNWOI@nwo-i.nl.

Confidental Infomation