Print deze pagina

Privacybeleid NWO-I

Het gebruik van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de bedrijfsprocessen van de Stichting NWO-I. Het stichtingsbestuur van NWO-I is wettelijk verantwoordelijk om deze gegevens op een juiste manier te verwerken. Opslag en verwerking van alle persoonsgegevens doen we met de grootste zorgvuldigheid om misbruik en eventuele schade aan medewerkers en anderen te voorkomen.

Privacybeleid NWO-I

Aan de hand van haar vastgestelde Privacybeleid wil NWO-I alle verplichtingen op basis van de AVG nakomen. Met de maatregelen in dit document neemt NWO-I haar verantwoordelijkheid en houdt ze de kwaliteit van de verwerking en de beveiliging van persoonsgegevens optimaal. Dit privacybeleid wordt regelmatig herzien.

NWO-I wil op deze manier niet alleen voldoen aan de privacywet- en regelgeving. Het privacybeleid geeft medewerkers en andere betrokkenen ook inzicht in hoe privacy geregeld is bij NWO-I. Zo hopen we te helpen bij het creëren van continue aandacht voor het belang van en de bewuste omgang met het beschermen van persoonsgegevens.

Privacyverklaring

NWO-I vindt jouw privacy belangrijk. In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens NWO-I verzamelt, hoe deze worden verwerkt en voor welk doel.

Wie zijn wij?

NWO-I heet voluit de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten.
Het is een zelfstandige privaatrechtelijke stichting (geen overheid) die vanwege haar nationale belang onder toezicht staat van NWO (Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (wel overheid).  NWO-I is een koepelorganisatie voor negen nationale onderzoeksinstituten: AMOLF, ARCNL, ASTRON, CWI, DIFFER, Nikhef, NIOZ, NSCR en SRON.

NWO-I is werkgever voor de ruim 1.700 medewerkers van bureau NWO-I, de Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen (BUW) en van de negen instituten: 

 1. AMOLF
  Physics of functional complex matter
 2. ARCNL
  Advanced Research Center for Nanolithography
 3. ASTRON
  Netherlands Institute for Radio Astronomy
 4. CWI
  Centrum Wiskunde & Informatica
 5. DIFFER
  Dutch Institute for Fundamental Energy Research
 6. Nikhef
  Nationaal instituut voor subatomaire fysica
 7. NIOZ
  Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
 8. NSCR
  Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
 9. SRON
  Netherlands Institute for Space Research

Het privacybeleid van NWO-I vind je als bijlage onderaan deze pagina.

NWO-I respecteert de persoonlijke levenssfeer van onderzoekers, medewerkers en al haar andere relaties. Informatie wordt niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor deze is verzameld en niet gebruikt voor doelen die hier niet mee verenigbaar zijn. NWO-I verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Bij de verwerking van persoonsgegevens gaat NWO-I uit van de begrippen subsidiariteit en proportionaliteit. Bij subsidiariteit stelt NWO zich de vraag of de doelen waarvoor zij gegevens verwerkt ook op een andere wijze kunnen worden behaald, met minder persoonsgegevens, of met persoonsgegevens die minder inbreuk maken op de privacy van de betrokkene(n). Een verwerking van persoonsgegevens moet daarnaast proportioneel zijn aan het beoogde doel. NWO-I verzamelt niet meer gegevens dan zij nodig heeft voor het beoogde doel.

Welke persoonsgegevens legt NWO-I in basis vast?

NWO-I verwerkt persoonsgegevens alleen op het moment dat dit noodzakelijk is voor een specifiek doel. Het doel bepaalt welke persoonsgegevens moeten worden verwerkt en daarvoor zal niet meer dan noodzakelijk worden gevraagd.

Afhankelijk van het doel kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsgegevens, geslacht, geboortedatum, rekeningnummer en curriculum vitae.

Voor onze nieuwsbrieven wordt bijvoorbeeld je e-mailadres gevraagd op het moment dat je je wilt abonneren. Je e-mailadres gebruiken wij vervolgens alleen voor die diensten waarop je je hebt geabonneerd.

Op basis van welke grondslag verwerkt NWO-I persoonsgegevens?

NWO-I verwerkt je persoonsgegevens alleen als sprake is van een rechtmatige grondslag. Afhankelijk van het doel worden de persoonsgegevens verwerkt omdat:

 • je hier toestemming voor geeft: bijvoorbeeld wanneer je bij ons solliciteert geef je ons toestemming om je persoonsgegevens te verwerken voor de sollicitatieprocedure. Ook als je je inschrijft voor de nieuwsbrief of wanneer je vraagt dat wij contact met je opnemen.
 • het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die met jou is gesloten: bijvoorbeeld wanneer je bij ons in dienst komt. Of wanneer je zaken met ons doet.
 • het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting: we hebben een wettelijke plicht om persoonsgegevens voor onze financiële en personeelsadministratie voor een bepaalde tijd te bewaren.
 • het noodzakelijk is om jouw vitale belangen te beschermen.
 • het een taak van algemeen belang betreft: zie hiervoor het kopje Doeleinden.
 • NWO-I er een gerechtvaardigd belang bij heeft: bijvoorbeeld voor het versturen van onze nieuwsbrief en voor de verwerkingen van reguliere bedrijfsvoering.

Als NWO-I persoonsgegevens verwerkt op basis van door jou gegeven toestemming, kan je altijd je toestemming weer intrekken. NWO-I zal vanaf dat moment geen persoonsgegevens meer van je verwerken.

Doeleinden

NWO-I verwerkt persoonsgegevens in de eerste plaats met als doel uitvoering te geven aan haar statutaire doelstellingen (ontleend aan de aan NWO opgelegde wettelijke taken als bedoel in artikel 3 van de Wet op de NWO):

De stichting heeft tot doel:

 1. het bevorderen van excellente wetenschap en van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek in algemene zin;
 2. het doen uitvoeren van hoogstaand wetenschappelijk onderzoek op specifieke terreinen;
 3. het initiëren en stimuleren van nieuwe ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek;
 4. het overdragen van kennis van de resultaten van door haar geïnitieerd, uitgevoerd en gestimuleerd wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de maatschappij;
 5. het beheren van haar instituten.

NWO-I verzamelt voor dit doel persoonsgegevens zodat de volgende activiteiten plaats kunnen vinden:

 1. het zelfstandig of in samenwerking met anderen oprichten, beheren en ondersteunen van wetenschappelijke onderzoeksinstituten, of andere initiatieven met een institutioneel karakter
 2. het faciliteren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, zowel -binnen de Instituten als daarbuiten;
 3. het ontwikkelen van beleid op het gebied van en deelname in NWO doorsnijdende thema's;
 4. het faciliteren van en het deelnemen in (inter)nationale organisaties en samenwerkingsverbanden;
 5. het verwezenlijken van inhoudelijke en bedrijfsmatige verbinding tussen - de Stichting en NWO;
 6. het deelnemen in, zich financieel interesseren bij, of de directie voeren - over andere vennootschappen of ondernemingen of publiek private -(institutionele) samenwerkingsverbanden;
 7. het opleiden van onderzoekers; in het bijzonder van promovendi ter -voorbereiding van hun promotie.
 8. het organiseren van evenementen voornamelijk gerelateerd aan wetenschappelijk onderzoek.

Ook voor de volgende doeleinden verwerkt NWO-I een of meer persoonsgegevens van u (afhankelijk van welke activiteiten op u van toepassing zijn):

 • om je behulpzaam te kunnen zijn en te informeren over specifieke onderzoeksvraagstukken;
 • om uitvoering te geven aan haar rol als werkgever. Voor medewerkers hebben wij een specifieke privacyverklaring.;
 • om relevante data te verzamelen ten behoeve van (specifiek) wetenschappelijk onderzoek; om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven, e-mails en/of post om aan financiële verplichtingen te kunnen voldoen;
 • om je vragen te beantwoorden via social media, e-mail, per post of telefonisch.

Beveiliging van je persoonsgegevens

NWO-I beveiligt je persoonsgegevens om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te voorkomen.

Bewaartermijn van je persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden in beginsel niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Persoonsgegevens in documenten die vallen onder de Archiefwet 1995 worden opgeslagen op de wijze en voor zolang deze wet dit voorschrijft.

In gevallen waar sprake is van archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden kunnen persoonsgegevens voor een langere periode worden opgeslagen. Als hier sprake van is zal NWO-I conform de AVG passende technische en organisatorische maatregelen treffen om je rechten te beschermen.

Verstrekking aan derden

NWO-I verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als hiertoe een wettelijke verplichting of grondslag zoals bedoeld in artikel 6 AVG voor aanwezig is. Op het moment dat NWO-I jouw gegevens aan een derde verstrekt waarborgt zij je privacyrechten onder andere door een verwerkersovereenkomst af te sluiten waarin afspraken worden gemaakt hoe met jouw persoonsgegevens om moet worden gegaan.

Jouw gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht. Op de verstrekte en verzamelde gegevens via het online solliciteren is de sollicitatiecode van toepassing. Meer informatie over je gegevens en solliciteren bij NWO-I vind je hier.

Uitoefening van je privacyrechten

Wil je weten welke gegevens NWO-I van je verwerkt? Je kan altijd een overzicht bij ons opvragen. We vertellen dan onder andere waarvoor we deze gegevens gebruiken, hoe lang we ze bewaren en wat je kan doen als je gegevens niet kloppen.

Je kan een verzoek bij NWO-I indienen ter uitoefening van de volgende rechten:

 • Recht op inzage van je persoonsgegevens
 • Recht op rectificatie en/of aanvulling van je persoonsgegevens
 • Recht op het laten verwijderen van je persoonsgegevens
 • Recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Recht van bezwaar
 • Recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit.

Als je persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden stelt de wet beperkingen aan onder meer jouw recht op inzage, rectificatie, beperking van de verwerking en recht op bezwaar. Aanvullend is bij verwerkingen met het oog op archivering in het algemeen belang ook jouw recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens beperkt. Daarnaast gaat voor NWO-I de meldplicht aan betrokkenen binnen deze context niet zonder meer op.

Vragen over je privacy?

Mocht je vragen en/of klachten hebben over de waarborging van je privacy binnen NWO-I kan je je wenden de privacy-coördinator van je instituut of tot Abigail van Moosel, de centrale privacy coördinator van NWO-I.

NWO-I heeft ook een functionaris gegevensbescherming, te bereiken op: FG@nwo-i.nl.

Daarnaast is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Laatste wijziging privacyverklaring 11 februari 2022.

Confidental Infomation