Print deze pagina

Nieuws van de medezeggenschap (september 2022)

Kort voordat iedereen naar fijne vakantieoorden vertrok, kwam er een wijziging op het dossier Ontwikkeling bedrijfsvoering NWO-I: de GOR NWO-I en de bestuurder kwamen overeen om voor elk verbetervoorstel (per domein) een aparte adviesaanvraag te bespreken.
In september organiseert de GOR NWO-I een werkconferentie met delegaties van de ondernemingsraden van de instituten en het bureau om de eerste vijf adviezen voor te bereiden. De resterende vier adviesaanvragen ontvangt de GOR NWO-I in oktober. Bestuurder en GOR NWO-I streven naar afronding vóór de kerstvakantie.
De COR NWO deelde met de bestuurder zijn visie over de mogelijke opties voor de governance NWO-I.  

Nieuws van de GOR NWO-I

Ontwikkeling bedrijfsvoering NWO-I: waar staan we nu?

Op 23 januari van dit jaar ontving de GOR NWO-I een adviesaanvraag voor de ontwikkeling bedrijfsvoering NWO-I. De GOR NWO-I ging daarop in overleg met de bestuurder en hield verschillende werkbijeenkomsten met begeleiding van een extern adviseur. Doelstelling voor de GOR NWO-I is een goed werkende institutenorganisatie, waarbij het kernproces - de wetenschap - wordt ontzorgd door een evenwichtig ingericht dienstverleningsproces. Daarin moet voor alle partijen duidelijk zijn hoe de verantwoordelijkheden en bevoegdheden verdeeld zijn, met draagvlak voor de nieuwe werkwijze van alle stakeholders.

Op 20 mei adviseerde de GOR NWO-I negatief over de totale adviesaanvraag, onder andere vanwege het ontbreken van sociaal beleid bij de voorgenomen wijzigingen.

Na overleg tussen de GOR NWO-I en de bestuurder is op 20 juni vervolgens wél overeenstemming bereikt. Voor elk domein van de bedrijfsvoering ontvangt de GOR NWO-I een aparte adviesaanvraag. Daarnaast is het sociaal beleid bij deze ontwikkeling bedrijfsvoering vastgesteld, met als belangrijke elementen: geen gedwongen ontslagen en geen verplichte wijziging van standplaats, vacatures worden eerst intern opengesteld en bij herplaatsing behoudt de NWO-I collega salaris en salarisperspectief. De verbetervoorstellen per domein worden in twee tranches voorgelegd aan de GOR NWO-I. Na afronding van deze adviestrajecten volgt nog de adviesaanvraag 'Organisatieplan bureau NWO-I'.

Hybride werken

Veel collega's van NWO-I werken volop hybride, op basis van het met de GOR NWO-I afgestemde pilotbeleid. Het is hierbij belangrijk te weten dat de lokale ondernemingsraden betrokken moeten worden als een instituut of het bureau verder invulling geeft aan dit beleid. Eind 2022 wordt de pilot geëvalueerd.  

Nieuws van de COR NWO

Governance NWO-I

De governance van NWO-I is al langere tijd onderwerp van gesprek. De bestuurder heeft extern advies ingewonnen waarbij ook de COR NWO werd betrokken. De contouren van de beoogde governance worden steeds duidelijker en de COR NWO heeft zijn visie over de mogelijke opties bekendgemaakt aan de bestuurder. Dit gebeurde onder andere in een verdiepende, informele sessie van een delegatie van de COR NWO met bestuurders Marcel Levi en Caroline Visser en directeur Bedrijfsvoering NWO-I/directeur NWO-I a.i. Jan van der Boon. Het wachten is op een definitieve adviesaanvraag.

Uitvoeringsregelingen

Nu er geen restricties meer zijn voor reizen met het openbaar vervoer en werken op kantoor of instituut, is het logisch om de UVR 2020-2022 te effectueren. De vergoedingen voor woon-werkverkeer en dienstreizen zijn inmiddels aangepast. De COR NWO kreeg het verzoek om artikel 2, lid 3 van uitvoeringsregeling 1 te schrappen. In dit lid wordt beschreven op welke vergoeding werknemers recht hebben voor kilometers tussen hun woonadres en het opstappunt openbaar vervoer. De COR NWO stemde niet in met dit verzoek, omdat de noodzaak en het aantal medewerkers dat hierdoor geraakt wordt voor de COR NWO niet duidelijk genoeg was. We hebben de bestuurder voorgesteld het artikel te bespreken bij de onderhandeling over de UVR 2023 e.v. De bestuurder stemde hiermee in. In afwachting van de onderhandeling is afgesproken dat uitvoering het artikel tot 31 december 2022 is opgeschort.

Algemene gang van zaken

Op donderdag 9 juni sprak de COR NWO met de bestuurder over de algemene gang van zaken. Naast Caroline Visser sloten ook Marcel Levi en Jan van der Boon aan. Zo konden we zowel over de NWO-koepel als over de institutenorganisatie spreken. Onderwerpen die aan bod kwamen: governance NWO-I (zie hierboven), de nieuwe NWO-strategie en initiatieven voor een nieuw klimaatinstituut en een instituut voor data-infrastructuur, -opslag en -beheer.  Deze laatste twee mede als gevolg van het eerste advies van de Permanente Commissie Nationale Instituten (PCNI). 

Confidental Infomation