Print deze pagina

Nieuws van de medezeggenschap (december 2021)

In deze laatste maanden van 2021 zijn er veel onderwerpen waarover de medezeggenschap zich buigt. Soms vinden extra vergaderingen plaats waarin de GOR NWO-I, COR NWO en de lokale ondernemingsraden met hun bestuurders overleggen. Bij NWO-I is het programma Ontwikkeling bedrijfsvoering NWO-I een van deze onderwerpen waarover deze maand besluitvorming door het bestuur plaatsvindt. In de aanloop daarheen geven de ondernemingsraden hun mening over de verbetervoorstellen vanuit de bedrijfsvoeringsdomeinen. Andere onderwerpen op de agenda’s zijn onder meer het beleid hybride werken en de ontwikkeling van de NWO-strategie.

Nieuws van de GOR NWO-I


Beleid hybride werken NWO-I: GOR NWO-I ziet ruimte voor verbetering
Tijdens een extra overleg met de bestuurder op 5 oktober besprak de GOR NWO-I de instemmingsaanvraag ‘beleid hybride werken NWO-I’. De GOR NWO-I gaf aan dat het voorliggende beleid niet genoeg vernieuwend is en zich in feite vooral richt op afspraken tussen de individuele medewerker en leidinggevende. Beleid van de hele organisatie op dit onderwerp lijkt te ontbreken. Als beleid voor hybride werken wordt geformuleerd, moet het beleid voor NWO-I breed zijn, met heldere kaders en uitgangspunten, vindt de GOR NWO-I. De GOR NWO-I heeft zijn bezwaren met de bestuurder besproken en de bestuurder is nu aan zet om het voorstel aan te passen. We hopen zo tot een beleid hybride werken te komen waarbij zowel de medewerkers als de organisatie gebaat zijn.

Ontwikkeling bedrijfsvoering NWO-I: gevolgen voor bedrijfsvoering zijn nog niet duidelijk
Zoals we in de vorige Inside NWO-I schreven is Rijnconsult aangesteld om een deel van het adviestraject over de ontwikkeling bedrijfsvoering NWO-I op zich te nemen. De consultants adviseren de stuurgroep. Gezamenlijk komen zij tot tien verbetervoorstellen op acht verschillende gebieden. De GOR NWO-I heeft inmiddels negen van de tien verbetervoorstellen ontvangen en gaat deze bestuderen. In de volgende overlegvergadering bespreken we alle in de aanloop naar behandeling van de voorstellen in het Stichtingsbestuur. Zodra er voorgenomen besluiten uit de voorstellen voortvloeien, krijgt de GOR NWO-I ook een formele rol.

Nieuws van de COR NWO


Update PCNI: COR als toehoorder bij conferentie met wetenschappelijk veld
De Permanente Commissie Nederlandse Instituten (PCNI) is in juni 2020 door de besturen van KNAW en NWO ingesteld en adviseert beide besturen over brede wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Nationale onderzoeksinstituten kunnen hierop inspelen bij het vaststellen van hun portfolio. Om tot adviezen te komen organiseert de PCNI een tweejaarlijkse strategische conferentie. De eerste conferentie was op 11 november en is voorafgegaan door zes consultaties met het veld. Omdat de adviezen van PCNI ook invloed kunnen hebben voor de gehele NWO-organisatie, vindt de COR NWO het belangrijk hierover goed geïnformeerd te zijn. Naast dat COR-leden als toehoorder bij de consultaties en conferentie aanwezig zijn, praat de bestuurder ons in overlegvergaderingen steeds bij. Het eerste advies van de PCNI komt begin 2022 en wij zijn – waarschijnlijk net als de besturen van NWO en KNAW - benieuwd naar de inhoud!

NWO-strategie 2023-2026: COR NWO werkt mee aan de toekomst van NWO
De huidige strategie van NWO loopt eind volgend jaar af en inmiddels is de COR NWO betrokken bij het proces om tot een NWO-strategie 2023-2026 te komen. Een stuurgroep trekt het strategievormingsproces, met ondersteuning van een projectteam. In de stuurgroep zijn de NWO-instituten goed vertegenwoordigd. Daarnaast heeft de COR NWO de bestuurder gevraagd om ook in het projectteam te zorgen voor vertegenwoordiging uit de instituten. Een volgende stap is dat input bij NWO-medewerkers wordt opgehaald. De bestuurder neemt de COR NWO uitgebreid mee in het strategievormingsproces. Voor meer informatie klik hier.

Confidental Infomation