Print deze pagina

Functiewaardering

De inschaling van u als NWO-I-werknemer is onder andere afhankelijk van uw functie. De Cao-OI schrijft: "van de aard en het niveau van de functie". In de praktijk betekent dit dat voor elke functie een beschrijving geldt en dat er bij elke functie(beschrijving) op een voorgeschreven manier een functieniveau wordt bepaald. Het functieniveau is een salarisschaal. Het is de salarisschaal waarin NWO-I iemand inschaalt die de functie volledig uitvoert.

Het bepalen van het niveau, de zogenaamde functiewaarderingsmethodiek, is bij NWO-I sinds 1 juli 2003 gebaseerd op de Functieniveaumatrix (FNM).

U kunt inzage krijgen in de FNM, in de referentiefuncties die er deel van uitmaken en in het in 2019 vastgestelde functieboek voor functies bij NWO-D, het bureau NWO-I en bedrijfsvoeringsfuncties bij de instituten. Dit kan via de P&O afdelingen van de instituten en het bureau NWO-I. 

Indien u het niet eens bent met het op u van toepassing verklaren van een functiebeschrijving, kunt u binnen twee weken contact opnemen met uw P&O-afdeling voor een gesprek met hen en uw leidinggevende hierover. Indien dit gesprek voor u niet tot een passende oplossing leidt dan kunt u binnen twee weken na dat gesprek een schriftelijk verzoek tot heroverweging bij uw instituutsdirecteur indienen. Na inkennisstelling over de uitkomst van die heroverweging staat voor u nog de mogelijkheid van het Klachtrecht NWO-I open, UR-11.

Contact

Universitaire werkgroepen (BUW): Joost Weber
Bureau NWO-I: Manon Quik
Overige locaties: uw P&O-afdeling